A Novel Modification to Boron Doped Diamond Electrode for Enhanced, Selective Detection of Dopamine in Human Serum

Pei San (Sharel) E, Haichao Li, Kechao Zhou, Jun Cao, Zhengde Lin, Li Ma, Naixiu Hu, Yaohua Guo, Zejun Deng, Sichao Zeng, Wanlin Yang, Lingcong Meng, Qiuping Wei

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalTBA
Publication statusSubmitted - 14 Feb 2020

Cite this

E, P. S. S., Li, H., Zhou, K., Cao, J., Lin, Z., Ma, L., Hu, N., Guo, Y., Deng, Z., Zeng, S., Yang, W., Meng, L., & Wei, Q. (2020). A Novel Modification to Boron Doped Diamond Electrode for Enhanced, Selective Detection of Dopamine in Human Serum. Manuscript submitted for publication.