MemLock: Memory Usage Guided Fuzzing

Cheng Wen, Haijun Wang, Yuekang Li, Shengchao Qin, Yang Liu, Zhiwu Xu, Hongxu Chen, Xiaofei Xie, GeGuang Pu, Ting Liu

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

740 Downloads (Pure)

Search results