Morphology genetic 3D hierarchical SnO2 microstructures constructed by Sub 5 nm nanocrystals for highly sensitive ethanol sensor

Wenqian Li, Changyu Yan, Yuedan Zhu, Heng Tian, Jinhai Hu, Asma Iqbal, Pei San (Sharel) E, Jiantao Zai, Xuefeng Qian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Downloads (Pure)

Search results