Precision Improvement of Power-Efficient Capacitive Senor Readout Circuit Using Multi-Nested Clocks

Longjie Zhong, Donglai Xu, Xinquan Lai, Yuheng Wang, Xinqin Liao, Zhongyuan Fang, Yuanjin Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Downloads (Pure)

Search results